خدمات فني و مهندسي

خدمات فني و مهندسي 2019-03-03T10:41:30+00:00

مطالعات و خدمات فنی و مهندسی برق، ابزاردقیق و شبکه

  • انجام خدمات مهندسی ،شامل طراحی پلنتهای شیمیائی در بخشهای برق و ابزاردقیق در فاز Detail Engineering

  • انجام مطالعات Hazop Study پلنتهای شیمیائی

  • انجام مطالعات شبکه های الکتریکی شامل Load Flow, Short Circuit, Motor Starting

زمینه های کاری شرکت


مذاکراه و مکاتبه با تامین کنندگان و اخذ قیمت
حمل زمینی / هوائی مستقیم ویا غیرمستقیم کالا به کشور
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا